Neurologisk fysioterapi

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus

Koskikeskus, 3. vån
Hatanpään valtatie 1
33100 TAMPERE

Tel. 03 3126 0300

VAD ÄR NEUROLOGISK FYSIOTERAPI?

Neurologisk fysioterapi är avsedd för personer som rehabiliteras för sjukdomar eller skador i det centrala och perifera nervsystemet. Fysioterapins målsättning är att förbättra funktions- och arbetsförmågan och att stöda klienten att klara sig i vardagen. Rehabiliteringen baserar sig på gemensamt uppställda individuella mål..

Neurologisk fysioterapi hör till vårt starka specialkunnande. Vi använder oss av den senaste forskningsbaserade kunskapen och kunnandet om olika sjukdomar och skador samt de senaste rehabiliteringsmetoderna.

Den som söker sig till neurologisk fysioterapi kan ha t.ex.

 • Störningar i hjärnans blodcirkulation
 • Hjärnskada eller ryggmärgsskada
 • MS eller muskelsjukdom
 • Parkinsons sjukdom
 • Utvecklingsstörning, CP

HUR FÅR JAG EN FYSIOTERAPIPLATS?

Till neurologisk rehabilitering kommer man som självbetalande eller med betalningsförbindelse, där betalaren kan vara till exempel FPA, ett försäkringsbolag, arbetsgivaren eller den egna hemkommunen.

VAD INNEHÅLLER FYSIOTERAPIN?

Neurologisk fysioterapi innehåller alltid en inledande kartläggning, och på basen av den görs en individuell terapiplan och målsättningar. Terapin innehåller ofta funktionella övningar eller övningar i att röra sig, muskelaktivitets- eller rörlighetsträning, känselträning, smärtrehabilitering etc. Metoderna som används väljs enligt rehabiliteringsklientens behov.

Vi utnyttjar vårt mångsidiga specialkunnande för att möjliggöra en för rehabiliteringsklienten lämplig och resultatrik terapi. Ett tätt samarbete med närmiljön även i rehabiliteringsklientens vardag är en väsentlig del av vår service.

VAR OCH MED VILKA REDSKAP?

Neurologisk fysioterapi sker i våra lokaler som är avsedda för detta ändamål och i rehabiliteringsklientens vardag. Lokalerna är tillgängliga och för träningen finns mångsidiga och högkvalitativa rehabiliteringsredskap som passar alla.

Den teknikassisterade kliniken har mångsidig utrustning och redskap speciellt för neurologisk träning. På kliniken är det möjligt att mångsidigt träna handens funktioner, avlastad gångrehabilitering samt olika aktiviteter relaterade till rörelse, kroppskontroll, balans och koordination. Med vår nyaste utrustning kan man också träna t.ex. observations- och minnesfunktioner. RecoveriX-utrustningen för neurorehabilitering har utvecklats speciellt för rehabilitering av störningar i hjärnans blodcirkulation och den kan användas för rehabilitering vid både akuta och kroniska skeden.

 

 

DAGREHABILITERING

Vi ordnar effektiviserad, mångprofessional rehabilitering som dagrehabilitering för klienter med rehabiliteringsbehov på grund av sjukdom eller invalidisering. I genomförandet deltar alltid en fysio- och en ergoterapeut. Beroende på rehabiliteringsformen kan dessutom en psykolog, socialarbetare, fotterapeut och massör delta i rehabiliteringen.

Läs mer

Dagrehabiliteringsformer

 • Effektiviserad användning av händerna
 • Gångrehabilitering
 • Smärthantering
 • Hjärnskaderehabilitering

Dagrehabiliteringens målsättning är att aktivera rehabiliteringsklienten att upprätthålla och förbättra sin funktions- och/eller arbetsförmåga. Till kurserna kan man komma med betalningsförbindelse (t.ex. FPA, den egna hemkommunen, ett försäkringsbolag) eller genom att betala själv.

Rehabiliteringshelheten

 • liten grupp på 4 personer
 • Under 4–6 månader två intensivperioder + rehabiliteringsdagar som genomförs under mellanperioden
 • Programmet stöds av handledda hemövningar
 • En rehabiliteringsdag är fem timmar lång inklusive lunchpaus och en liten vilopaus mellan programmen
 • Närstående kan delta i en rehabiliteringsdag och får då information om den anhörigas rehabilitering
 • Rehabiliteringslokalerna är tillgängliga, för kursdeltagarna finns ett vilorum
 • Vid lunch, toalettbesök och medicinering fås den assistans som behövs

ANSÖK OM DAGTERAPIPLATS

Kontakta oss på telefon (03) 3126 0300

EFFEKTIVISERAD ANVÄNDNING AV HÄNDERNA

I rehabiliteringen för effektiviserad användning av händerna ligger fokus på handens funktioner: rörlighet, kraft och griprörelser som kräver finmotorik, vilka behövs överallt i vardagslivet. I träningen används olika metoder, bl.a. teknikassisterad utrustning.

Läs mer

För rehabiliteringsklienten görs ett program som baserar sig på individuella resurser och målsättningar. Rehabiliteringen lämpar sig väl för strokerehabilitering och för personer som har ett speciellt behov av rehabilitering av en övre extremitet. Handrehabilitering drar man nytta av när det i handen finns rörelse som gör det möjligt att gripa och när det i axelleden finns början till rörelse

GÅNGREHABILITERING

I gångrehabiliteringen ligger fokus på träning av rörelse och balanskontroll. I träningen används olika metoder, bl.a. teknikassisterad utrustning och enligt behov avlastad gångrehabilitering, där klienten tränar att gå på gångmatta eller -bana. Kroppens egen vikt minskas med en sele som är avsedd för träningen, vilket gör att klienten kan utnyttja även små benrörelser från rehabiliteringens tidiga skeden och träningen blir effektivare.

Läs mer

Gång och balans tränas mångsidigt med individuella målsättningar. Gångrehabiliteringen drar man nytta av när det finns viljestyrd rörelse i fötterna och man kan stå självständigt eller med stöd av en person.

SMÄRTHANTERING

I rehabiliteringen för smärthantering får man verktyg för att behandla den egna smärtan. Målet är att funktions- och arbetsförmågan ska förbättras eller återställas. Grunden för rehabiliteringsprogrammet är den senaste kunskapen om smärta och smärtbeteende. Som handledare fungerar fysioterapeuter som är insatta i smärtrehabilitering, sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och psykofysisk fysioterapi samt en smärtpsykolog.

Läs mer

I rehabiliteringen används metoder som baserar sig på de nyaste studierna och som allmänt godkänts för smärtrehabilitering. Rehabiliteringsklientens lämplighet för rehabiliteringen bedöms av en specialläkare som har kunskap om kronisk smärta och behandling av denna. Pirkanmaan Erikoiskuntoutus kan vid behov boka ett mottagningsbesök på läkarens mottagning.

En del av dagrehabiliteringen för smärthantering riktar sig särskilt till CRPS-klienter.

HJÄRNSKADEREHABILITERING

Rehabiliteringen lämpar sig för hjärnskadeklienter. Målet är att gruppen av hjärnskadeklienter ska läggas ihop så att klienterna kan stöda varandra efter liknande erfarenheter. Den bästa nyttan får man när rehabiliteringsklienten är motiverad och har förmåga att delta i gruppbaserad verksamhet.

Läs mer

Rehabiliteringsprogrammet genomförs i en liten grupp, där kamratstödet främjar motivationen och uppnåendet av målen. För rehabiliteringsklienten görs ett program som baserar sig på individuella resurser och målsättningar. I rehabiliteringen tränas hantering av vardagen enligt individuella behov med betoning på aktiviteter relaterade till hemmet, arbetsplatsen och fritidsaktiviteter. Programmet omfattar bland annat start- och slutbedömningar samt diskussioner, erfarenhetsbaserade övningar med handledaren, rådgivningstimmar samt kontakt och rehabiliteringsrapport med rekommendationer för fortsättningen till vårdaktören.