Marknadsföring register – Tutoris Oy

 • Etusivu
 • Marknadsföring register – Tutoris Oy

1 Registeransvarig

Tutoris Oy, FO-nummer: 1844559-3

Adress: Kajaaninkatu 15, 90100 Uleåborg

Telefon: 040 630 3032

2 Kontaktperson i ärenden som berör registret

Arja Kangas, 044 560 4794, tietosuojavastaava@tutoris.fi

3 Registrets namn

Registrets namn är marknadsföringsregister.

4 Syfte och grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för ett specifikt, explicit och legitimt syfte i den registeransvariges berättigade intresse. Den registeransvarige har rätt att idka marknadsföring.

Vi använder personuppgifter, bilder och videoklipp i enlighet med Allmänna databeskyddsförordningen (EU) 2016/679:

– För att erbjuda en god kundupplevelse

– För marknadsföringskommunikation och service-/produktrekommendationer

– För utvecklingen av kundservicen och  Tutoris Oy:s nätbutik

– eller andra liknande åtgärder

 

Kundbilder används i marknadsföringskommunikationen endast med tillstånd. I samband med tillställningar följer vi grundlagsskyddad yttrandefrihet gällande fotografering och delning av bilder på offentlig plats, med hänsyn till våra kunders speciella önskemål.

Vi använder betrodda avtalspartners, så data och bilder kan överföras till en tredje part, såsom t.ex. en reklambyråpartner. Alla partner följer kraven i EU:s dataskyddsförordning och annan lagstiftning.

Information som vi samlar kan delas med de uppgifter användare själv har överlåtit, med observationer som följd av användningen av onlinetjänster och analytiskt härledda uppgifter.

Informationen används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Personuppgifter samlas in i enlighet med denna dataskyddsförordning och används inte, ändras eller överförs på annat sätt i de som nämnts i denna dataskyddsförordning.

5 Registrets datainnehåll

Uppgifter användaren själv har överlåtit eller kan identifieras med hjälp av:

 • Identifieringsuppgifter, såsom namn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Betalningsuppgifter och övrig fakturainformation
 • Annan platsinformation, såsom av kund använd Tutoris regionala centra eller kundens platsinformation vid deltagande i Tutoris tillställning
 • Av kund använd terapiform

Uppgifter som observerats genom användningen av tjänster eller analytiskt härledda:

 • Köphistorik, bland annat beställda produkter och deras prisuppgifter
 • Leveransinformation, såsom valt leveranssätt och leveransadress
 • Produktrecensioner, webbplatsrecensioner
 • Nätbutikens användar- och webbhistorik
 • Information och taggar som används för produktrekommendationer och annat riktat innehåll

Det är obligatoriskt att tillhandahålla identifierings-, kontakt- och betalningsuppgifter vid köp från Tutoris Oy:s nätbutik via Internet.

6 Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifter till marknadsföringsregistret samlas in från den registrerade själv eller från offentliga källor, såsom företagsinformation på webbplatser och i adressregister.

7 Lagenligt utlämnande av uppgifter

Den registeransvarige överlåter inte uppgifter till tredje part eller automatiskt till andra partners. Den registeransvarige överlåter i särskilda fall, på begäran av den registrerade eller i enlighet med gällande lag ifall lagenlig myndighet yrkar på att den registeransvarige från sitt register till tillbörlig part överlåter kundens eller dess intressenters enskilda uppgift.

8 Överföring av uppgifter till tredjeland eller internationell organisation

Informationen överförs inte till ett tredjeland eller en internationell organisation.

9 Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som har lagrats om hen i registret. Dessutom har hen  rätt att mot en tillräckligt noggrann och utförlig kontrollförfrågan få tillgång till de uppgifter och lagrade innehåll som berör hen själv. Begäran bör presenteras till den registeransvariges kontaktperson tietosuojavastaava@tutoris.fi  skriftligen, undertecknad och verifierad med kopia av identitetshandling försedd med bild.

10 Rätt till yrkande av korrigering och radering av uppgifter

Den registeransvarige bör korrigera av personen i personuppgiftsregistret indikerad felaktig uppgift. Den registeransvarige är också skyldig att på eget initiativ kontrollera registeruppgifternas relevans och aktualitet. Den registrerade kan också yrka på att den registeransvarige raderar de till den registrerade relaterade uppgifterna från registret.

11 Övriga rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt att yrka på att behandlingen av personuppgifter begränsas. Den registrerade ska också ha rätt att erhålla personuppgifter, som hen har överlåtit till den registeransvarige, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätten att överföra sådana uppgifter till annan registeransvarig. Dessutom har den registrerade rätten att motsätta sig att uppgifterna behandlas, automatiserat beslutsfattande och profilering.

12 Radering och lagringstid av uppgifter

Den registeransvarige raderar uppgifter från registret då det inte längre föreligger affärsverksamhetsrelaterade grunder för behandlingen av uppgifterna, eller om den berörda personen själv på rättsliga grunder ber den registeransvarige radera hens uppgifter.

Personuppgifterna raderas då det inte längre finns någon grund för behandling eller lagring av data. Uppgifterna raderas emellertid inte om lagen föreskriver annat, eller om en behörig myndighet har inlett en process som kräver att den registeransvarige behåller uppgifterna eller om annan instans hos Finlands rättssystem har ansökt om säkerhetsskyddsbeslut för uppgifterna.

13 Godkännande av informationsbeskrivningen

Informationsbeskrivningen har godkänts som tillsvidare ikraftvarande och har granskats den 24.5.2018.

14 Användning av cookies

Vi använder oss av med hjälp av cookies och andra tekniker insamlad, s.k. observerad information för att till exempel utveckla våra tjänster, visa mer relevanta annonser och skräddarsy innehållet i tjänster och marknadsföringsmeddelanden. Tutoris annonser kan riktas till tredje part såsom Facebook, LinkedIn och Google-tjänster baserat på att användaren har besökt vår webbplats.

Våra tjänster kan erbjuda möjlighet till chatt-kundservice. Leverantörerna av dessa tjänster kan i samband med ett kontakttagande lagra personlig information i enlighet med sina egna villkor.

Vår webbplats använder delningsfunktioner till olika tjänster i sociala medier. Dessa tjänsteleverantörer kan samla in information om delningarna i enlighet med sina egna villkor.