Linnuntie

Linnuntie-hankkeessa kehitetään toimivia ja arvioituja toteutustapoja lasten yhteisölliseen etäkuntoutukseen.

Lisätiedot: Kristiina Kotilainen, 044 712 1903 tai kristiina.kotilainen@tutoris.fi

linnuntie – lasten yhteistöllisen etäkuntoutuksen kehittämishanke

Linnuntie-hankkeessa kehitetään reaaliaikaista etäkuntoutusta, jossa kuntoutuja ja terapeutti ovat yhteydessä toisiinsa erilaisten sovellusten avulla etäteknologiaa hyödyntäen.

Linnuntie-hankkeessa
• pilotoidaan etänä toteutettavat puhe-, toiminta- ja fysioterapia
• testataan etäkuntoutuksen toteutustapoja
• kehitetään etäkuntouksen toteutusmuotoja
• toimitaan tiiviissä yhteistyössä kuntoutujien ja heidän lähiympäristönsä kanssa

Linnuntie-hankkeessa toteutetaan yhteensä kolme etäkuntoutuspilottia puhe-, fysio- ja toimintaterapiassa. Etäkuntoutuspiloteissa kuntoutus toteutuu yksilökuntoutuksena. Jokaiselle etäkuntoutustapaamiselle osallistuu eAvustaja, joka toimii kuntoutujan tukena ja lähiohjaajana kuntoutustapaamisilla. Asiakkaat osallistuvat etäkuntoutuspilotteihin vanhemman suostumuksella Tutoris Oy:n Kelan maksamaan kuntoutukseen ohjauduttuaan.

Kuntoutuskokeiluissa saadaan tietoa siitä, mitä edellytyksiä ja esteitä etäkuntoutuksen toteutukseen hankkeen kohderyhmillä on. Hankkeen kuntoutuskokeilut toteutetaan tarvittaessa kasvokkain toteutetun ja etäkuntoutuksen yhdistelmänä asiakaskohtaiset tarpeet sekä puhe-, toiminta- ja fysioterapian kuntoutukselliset erityispiirteet huomioiden.

Hankkeen tavoitteet

Lasten yhteisöllisen etäkuntoutuksen kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää toimivia ja arvioituja toteutustapoja lasten yhteisölliseen etäkuntoutukseen. Hankkeen osatavoitteina on:

  • Selvittää soveltuuko, ja millä edellytyksillä, etäkuntoutus 1-7-vuotiaiden lasten kuntoutukseen, kun lapsella on
    • kielellinen erityisvaikeus (SLI) tai kielellinen erityisvaikeus osana monimuotoista kehityshäiriötä (puheterapiapilotti)
    • haasteita karkeamotorisissa ja/tai hienomotorisissa taidoissa (toimintaterapiapilotti)
    • CP-vammaan tai muuhun liikkumisen, kehonhahmotuksen ja/tai kehonhallinnan haasteeseen liittyvä tarve fysioterapialle (fysioterapiapilotti)
  • Kehittää lapsen osallisuutta tukevia yhteistyön toimintatapoja yhteisöllisessä etäkuntoutuksessa

Linnuntie-hankkeen kuntoutuskokeilut toteutetaan yhteisöllisen kuntoutuksen viitekehyksestä niin, että kuntoutuksen oleellisena osana ovat yhteisön ohjaaminen, kannustaminen ja kuntoutukseen sitoutumisen tukeminen. Yhteisöllinen kuntoutus perustuu hyvään vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön, jossa kuntoutuksen asiantuntijan konsultoiva rooli korostuu.

Onnistuneessa kuntoutuksessa kuntoutuja ja hänen yhteisönsä voivat vaikuttaa kuntoutuksen toteutustapaan ja aikatauluun. Kuntoutujan yhteisöllä on suuri vastuu ja tärkeä rooli tukea kuntoutujan edistymistä ja olla yhteistyössä kuntoutuksen asiantuntijan kanssa. Etenkin lasten kohdalla kuntoutuksesta saadaan toimivaa ja vaikuttavaa, kun perhe- ja päiväkoti- tai kouluyhteisö yhdessä ottavat vastuuta kuntoutujan osallisuuden ja itseohjautuvuuden tukemisessa.

Kehittämistyö

Kehittäminen hankkeessa toteutetaan käytännönläheisin yhteiskehittämisen ja toimintatutkimuksen menetelmin. Hankkeen päätyttyä Kelan ja kuntoutusalan ammattilaisten käytössä on tietoa siitä, soveltuuko etäkuntoutus lasten kuntoutukseen hankkeen kohderyhmissä, sekä miten kuntoutumista tuetaan yhteistyön keinoin.

Hankkeeseen liittyy arviointitutkimus, jonka kohteena ovat etäkuntoutusprosessin toimivuus ja sujuvuus asiakkaiden ja heidän lähiyhteisönsä sekä terapian toteutuksesta vastaavien terapeuttien kokemana. Arvioinnista saatuja välituloksia käytetään etäkuntoutuksen sisältöjen ja toteutustapojen kehittämisessä. Arviointiprosessi tukee ja ohjaa hankkeessa tehtävää kehittämistä ja toimintatapojen korjaamista koko hankkeen ajan. Hankkeen arviointitutkimus toteutetaan realistisen evaluaation menetelmin integroituna ajatukseen jatkuvasta laadun parantamisesta Lean-ajattelun ja ketterän kehittämisen mukaisesti.

Etäkuntoutuksen mahdollisuudet

Etäkuntoutuksen keinoin kuntoutus voidaan toteuttaa pitkienkin välimatkojen päähän koteihin, päiväkoteihin tai kouluihin ilman siirtymisiä. Etäkuntoutuksen avulla kuntoutuksesta voidaan tehdä joustavaa, tehokasta ja motivoivaa. Etäkuntoutus mahdollistaa kuntoutuksen tarjoamisen pienemmillä odotusajoilla, ja kuntoutus voidaan tarjota tiiviimmin sekä rytmittää arkeen entistä paremmin. Etäkuntoutus tarjoaa mahdollisuudet myös lähiyhteisön tiiviiseen osallistumiseen kuntoutuksessa.

Etäkuntoutusta kehittämällä voidaan mahdollistaa monipuolisemmat ja paremmin saatavissa olevat kuntoutuspalvelut niin syrjäseuduille kuin kasvukeskuksiin. Etäkuntoutus voi mahdollistaa myös vanhempien tiiviimmän osallistumisen kuntoutusprosesseihin, kun vanhemman ei tarvitse siirtyä paikasta toiseen kuntoutuksen vuoksi.

Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2016–31.12.2017.

Hanketta rahoittaa Kela yhteistyössä Tutoris Oy:n kanssa. Yhteistyössä mukana myös Oulun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

 

kela-logo

Lisätietoja

Kristiina Kotilainen
Projektipäällikkö
044 712 1903
kristiina.kotilainen@tutoris.fi

Laura Juvala
Tutkimuksen vastuullinen johtaja
040 560 6272
laura.luvala@tutoris.fi

 

Ohjausryhmä

Jarkko Honkonen
Projektipäällikkö
Kelan kuntoutustyöryhmä

 

Elina Niemitalo-Haapola
FM, pt
Oulun yliopisto

Lea Saarni
TtT, ft
Tampereen ammattikorkeakoulu

 

Tuula Uutela
TtM, tt
Metropolia Ammattikorkeakoulu